Aviso Legal COETTGA/COITT

TITULAR DAS WEBS

A tenor do previsto na Lei de Servizos da Sociedade da Información, o Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos de Telecomunicacións de Galicia (en diante O COETTGA/COITT), titular das Webs coettga.es , wwww.forotelecos.com e blockgaicia.com, informalle de que a súa denominación social completa é Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos de Telecomunicación de Galicia.

Para porse en contacto con nós, pode chamarnos aos teléfonos que aparecen nas páxinas de inicio das Webs ou a través dos correos info@coettga.es.

ENLACES DAS WEBS DO COETTGA

 1. As Webs poden introducir vínculos ou enlaces con outros portais ou sitios web os cales non son xestionados por O COETTGAICOITT, quen manifesta que non exerce control algún sobre ditos portais ou sitios web, non facéndose responsable do contido dos mesmos. Os links que as Webs poideran conter, ofreceranse para facilitar o acceso a outros contidos que deben entenderse de interés.
 2. O COETTGA non se fai responsable da veracidade, utilidade, calidade licitude ou fiabilidade dos contidos que non estén xestionados ou controlados directamente por éstos, ainda que poidan acceder a través das Web.

CONDICIÓNS DE USO

 1. O obxetivo primordial das Webs é facilitar ao cidadán e aos colexiados, información sobre el sector das telecomunicacións así como documentación de interés profesional. A web www.coitt.e-visado.net só é accesible por colexiados profesionais libre exercientes que soliciten a súa alta para exercer a súa profesión. Para acceder a esta web só será posible utilizando o certificado dixital autorizado ou no seu defecto clave e contrasinal comunicada polo COETTGA/COITT.
 2. A entrada e utilización das Webs mencionadas e todos os subdominios e directorios incluidos baixo a mesma (denominados como web) están estrictamente suxeitos aos termos que se detallan no presente Aviso Legal. A intención do COETTGA/COITT con estas Webs, é prestar un servizo aproveitable poos colexiados, agradecéndose a colaboración dos colexiados para a súa mellora. Se non estás de acordo con algunha das condicións contidas neste aviso, deberás deixar de utilizar as páxinas Webs do COETTGA/COITT, dado que o acceso á mesma leva consigo a aceptación das mesmas sen reservas. A utilización de determinados servizos ofrecidos neste sitio rexiráse e entenderanse aceptadas polo uso de tales servizos.
 3. O Usuario que acceda ás páxinas Webs, acepta de forma expresa e sen excepcións que o acceso e a utilización das Webs e dos contidos das mesmas se fai baixo a súa única e exclusiva responsabilidade frente ao COETTGA/COITT e calquera terceiro.
 4. O acceso a estas Webs ten carácter libre. O acceso ás áreas de acceso restrinxido será autorizado polo COETTGA/COITT baixo as condicións establecidas nas propias páxinas.
 5. O acceso, uso e navegación nas Webs ou dos seus contidos suporá que o Usuario acepta as presentes condicións de uso. O COETTGA/COITT podrá cambiar as presentes condicións de uso en calquera momento. O COETTGA/COITT podrá modificar estas páxinas Webs e os seus contidos sen necesidade de preaviso e actualizaraas de maneira regular. O Usuario utiliza os servizos proporcionados polo COETTA/COITT baixo a súa total responsabilidade, asumindo que ditos servizos se suministran sempre que sexa posible, sen garantía algunha (expresa ou implícita). O COETTGA/COITT non ten obriga de e non controla a utilización que os Usuarios fan dos portais, dos servizos e dos contidos do mesmo. Tampouco que a utilización se faga conforme as condicións de uso xerais establecidas para estes portais, nin tampouco as particulares que resulten de aplicación, nin que o fagan de maneira prudente e dilixente.
 6. O Usuario comprométese a non realizar nas Webs actividades contrarias á lei, á moral, ás boas costumes aceptadas ou ao orde público establecido nin usala con fins ou efectos ilícitos, prohibidos ou lesivos de dereitos e intereses de terceiros, declinando o COETTGA/COITT calquera responsabilidade que de todo o anterior se poidese derivar. Obligándose o Usuario a utilizar as Webs de maneira dilixente e correcta.
 7. Dos comentarios expresados por terceiros a través das ferramientas que a tal efecto dispón ou dispoña no futuro nas súas Webs, O COETTGA/COITT non se fai responsable, nin tampouco do contido dos sitios web que se enlacen a través de ditas ferramentas.
 8. Queda prohibida a alteración destas Webs por parte do Usuario en todo o que poida afectar ao seu contido, tales como vínculos, links ou semellantes.
 9. O COETTGA/COITT velará para que os contidos destas Webs non teñan carácter pornográfico, xenófobo, discriminatorio, racista ou que non fomenten a violencia.
 10. Os Usuarios non estarán autorizados para copiar, distribuír (incluíndo correos electrónicos e Internet), alterar, transformar, ceder, transmitir, comunicar, modificar ou, en calquera outra maneira realizar actividades que conleven o uso comercial ou ilícito das Webs ou dos Contidos ou elementos que o integran, ben sexa con carácter parcial ou total.
 11. O COETTGA/COITT só autoriza ao Usuario o acceso e uso dos mesmos de conformidade cos termos indicados neste aviso legal. En concreto, O COETTGA/COGITT autoriza aos Usuarios a acceder e navegar nas Webs e a acceder aos Contidos que na mesma se incorporen. O Usuario recoñece que O COETTGA/COGITT non cede nin transfire ao Usuario ningún dereito sobre as Webs ou o Contido así como sobre as Marcas Rexistradas que aparezan no mesmo, incluíndo, calesqueira propiedades de terceiras partes.
 12. Toda A información que se difunde por este medio faise únicamente a título informativo, reservándose O COETTGA/COITT o dereito de eliminar ou suspender a súa difusión, de maneira total ou parcial, e de modificar a estructura e contido do portal sen aviso previo, podendo incluso limitar ou non permitir o acceso a dita información. O obxetivo é manter a calidade e actualización desta información e evitar e minimizar posibles erros causados por fallos técnicos. Non obstante, O COETTGA/COITT non garantiza que o acceso  non  poida ser interrumpido ou afectado por esos fallos. O COETTGA/COITT resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen avisar previamente, actualizacións e modificacións da información contida nestos sitios Webs ou na configuración e presentación do mesmo. De igual xeito, non garantiza nin se responsabiliza do uso dos portais, dos servizos e dos contidos do COETTGA/COGITT, nin da certeza de calquera información obtida a través do mesmo, xa que se realizan cambios periódicos aos sitios e aos servizos e, por tanto, á información que conteñen. Igualmente non garantiza a veracidade dos contidos publicitarios de calquera ben, producto ou servizo anunciado, nin a infalibilidade, nin a utilidade dos portais e aos seus servizos.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

 1. O COETTGA/COITT resérvase os dereitos de propiedade Intelectual das Webs en canto a aqueles elementos que conforman a apariencia visual, imaxe gráfica e outros estímulos sensoriais das páxinas web que conforman as Webs; a arquitectura de navegación; fotografías, grabacións, programas de ordenador, bases de datos, tecnoloxía, marcas, signos distintivos e logo.
 2. Están protexidos os contidos propios e as obras reproducidas nestas Webs, os cales son propiedade do COETTGA/COITT. Queda prohibida a súa reproducción total ou parcial excepto expresa autorización.

 

As condicións de uso dos contidos é o seguinte:

 1. Autorízase a ver a información e elementos que contén, e a descargala ou reproducila privadamente, salvo prohibición expresa.
 2. Únicamente se autoriza o uso persoal (non comercial) para fins informativos e relativos ao exercicio profesional. Sen incluír docencia se non van destinadas á publicación e  difusión  comercial.  Débese  citar  ao  autor  e  á  fonte  do  material empregado
 3. Os Usuarios que accedan a estas Web non están autorizados a ceder, distribuir ou difundir por ningún medio, elementos propiedade de O COETTGA/COITT contidos nestas Webs, nin a modificalos ou alteralos en modo algún.
 4. O COETTGA/COITT porá os medios materiais e legais para evitar a inclusión por terceiros de elementos non desexados e que vaian en contra deste aviso legal e os seus usos autorizados;
 5. O COETTGA/COITT podrá negar o acceso a calquera Usuario que vaia en contra das condicións aquí mencionadas, e resérvase o dereito a exercitar ademáis nese caso as accións legais pertinentes.
 6. O COETTGA/COITT só responderá do contido destas Webs que teña o seu orixe no mesmo O COETTGA/COITT, e non de contidos introducidos por terceiros non autorizados.
 7. O COETTGA/COITT resérvase o exercicio exclusivo dos dereitos de explotación da súa propiedade intelectual, sen perxuizo dos dereitos que poidan corresponder aos autores das obras que se reproduzan nesta páxina.
 8. O uso dos certificados e firmas electrónicas nas webs realizarase baixo o cumprimento da Lei 59/2003.
 1. Estas Webs quedan dentro do marco de protección das leis de propiedade intelectual, industrial, dereitos de explotación do valor comercial e publicitario da imaxe e outros dereitos análogos, información que o Usuario recoñece e acepta.
 2. O COETTGA/COITT recoñece a favor dos titulares das obras e enlaces, os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual.
 3. O uso indebido ou erróneo da información da web, conlevará ás responsabilidades legalmente establecidas.
 4. O ejercicio exclusivo dos dereitos de explotación dos mesmos en cualquera forma e, en especial, os dereitos de reproducción, distribución, comunicación pública (en calquiera das súas modalidades) e transformación de aqueles contidos que sexan da súa propiedade, corresponderanlle ao COETTGA/COITT

 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE

 

 1. O COETTGA/COITT non se fai responsable dos danos e/ou perxuizos do Usuario ou terceiro derivados de calquera uso das web e ou contidos que poidera realizar Usuario ou terceiros, en contra das condicións de acceso e uso dos mesmos aquí establecidas, hackers, virus, etc.
 2. Tanto o acceso como o uso das Webs ou da súa información, é da exclusiva responsabilidade de quen o realiza. Hai determinadas partes das páxinas Webs cuio acceso está reservado aos colegiados, mediante un identificador de Usuario e un contrasinal ou certificado electrónico. Os Usuarios non colexiados poden visitar as seccións públicas do portal, non debendo intentar nunca o acceso ás seccións de acceso restrinxido, salvo que lle fose autorizado mediante a asignación de un identificador de Usuario e un contrasinal ou recoñecemento de certificado electrónico. O Usuario será responsable de todas as accións que realice na navegación que fixera no mesmo así como da custodia das súas claves de acceso.
 3. Dos posibles erros de seguridade, nin dos posibles danos no sistema, O COETTGA/COITT non se fai responsable, nin tampouco dos arquivos ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia da presenza de virus no ordenador do Usuario ou o mal funcionamento do navegador ou do equipo do mesmo. Nembargantes, pese a que poideran existir erros, O COETTGA/COITT intentará na medida do posible evitalos, subsanalos ou actualizalo. Acéptase a imposibilidade dos Usuarios ou de terceiras persoas de formular reclamación algunha contra O COETTGA/COITT por calquera dano, directo ou indirecto, ocasionado polo uso indebido dos servizos ou pola imposibilidade de uso por causa de forza maior, caso fortuito ou calquera oturo non imputable a O COETTGA/COITT, nin pola perda do número  de conta ou  do contrasinal establecido para lugares de acceso non autorizado polo Usuario, sempre que dita perda non fose imputable ao COETTGA/COITT.

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAIS (LEI DE PROTECCIÓN DE DATOS)

 

Todos os datos personais vinculados a estas Webs respetan as esixencias da lexislación vixente en materia de protección de datos personais.
O COETTGA/COITT tratará os datos de carácter persoal que se recollan a través dstas Webs cumprindo coa normativa vixente sobre protección de datos. Así:
Estas Webs cumpren con todas as garantías a que se refiere o Real  Decreto  Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral de Defensa dos Consumidores e Usuarios, incluíndo a reforma efectuada pola Lei 29/2009, de 30 de dicembro, pola que se modifica o réxime legal da competencia desleal e da publicidade para a mejora da protección de consumidores e Usuarios.
Para exercitar os dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación dos datos de carácter personal, o Usuario podrá dirixirse ben por email a info@coettga.es ou á dirección de correo Centro de Negocios Área. Plaza Europa 10 – 4ª planta. Edificio Área Central. 15707 Santiago de Compostela. A Coruña.

 

LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

 

As presentes Condicións Xerais ríxense pola Lei española, derivándose para calquera reclamación o controversia, acordan someterse a xurisdicción dos Xulgados e Tribunais de Madrid capital (España).